Iai-Do – Das Katana

Darstellung des japanischen Katana von Shihan Keiji Tose, 10. Dan Hanshi